10 قانون خوش شانسی!!!

اولین قانون خوش شانسی

شانس زمان طولانی دوام نمی آورد:زیرا به تو اتکا ندارد.خوش شانسی برای همیشه پایدار می ماند:زیرا خود ما آن را به وجود می آوریم.دومین قانون خوش شانسی

بسیاری خواهان خوش شانسی هستند:ولی شمار اندکی در صدد یافتن آن بر می آیند.سومین قانون خوش شانسی

اگر هم اکنون هیچ شانسی به تو رو نمی کند,شاید به این دلیل باشدکه در شرایط همیشگی قرار داری . برای اینکه شانس به سراغت بیاید ,باید شرایط جدید فراهم سازی.چهارمین قانون خوش شانسی

فراهم کردن شرایط تازه برای خوش شانسی تنها به معنای جست و جوی منافع خودمان نیست.آماده ساختن شرایط برای کمک به دیگران بر احتمال رو کردن شانس می افزایدپنجمین قانون خوش شانسی

اگر ایجاد شرایط جدید را به تاخیر بیندازی خوش شانسی هرگز به سراغت نخواهد آمد.فراهم ساختن شرایط تازه گاهی اوقات بسیار سخت است:اما....همین امروز دست به کار شو.ششمین قانون خوش شانسی

گاهی اوقات,حتی در شرایط به ظاهر مناسب,شانس رو نمی کند.آن زمان,در جزییات کم اهمیت,شرایط به ظاهر غیر ضروری را که در واقع ضروری هستند,جست و جو کن.هفتمین قانون خوش شانسی

برای کسانی که تنها به شانس اعتقاد دارند,فراهم ساختن شرایط بی معنی می نماید.آنانی که شرایط را فراهم می سازند, درباره رسیدن شانس نگرانی ندارند.هشتمین قانون خوش شانسی

خوش شانسی فروشی نیست,به آنانی که شانس می فروشند,اعتماد نکن.


نهمین قانون خوش شانسی

پس از آنکه شرایط را فراهم کردی ,صبور باش,رهانکن,به رسیدن شانس ایمان داشته باش.دهمین قانون خوش شانسی

فرا رسیدن خوش شانسی به فراهم ساختن شرایط برای فرصت بستگی دارد.اما فرصت,به شانس و تصادف ربطی ندارد:فرصت هیشه در کنار توست.

منبع:الکس رویرا/فرناندوتریاس دو به

/ 0 نظر / 9 بازدید