آب و سنگ

  اگر سنگی از کوه سرازیر شود و به مانعی برخورد کند چه می کند؟

اگر مانع کوچک باشد از روی آن عبور می کند.

اگر متوسط باشد آن را درهم می شکند.

اگر بزرگ تر باشد پشت آن می ایستد تا تقدیر بعدی چه باشد.

 اما آب چه می کند؟

ابتدا سعی می کند مانع را با خود همراه کند.

اگر نتوانست آن گاه بدون دردسربه دنبال فرار از کوچک ترین روزنه می گردد.

و اگر نتوانست صبر می کند تا به اندازه کافی قوی شود آن گاه یا از روی مانع عبور می کند و یا مانع را درهم می شکند.

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوج تر و مصمم تر است.

سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد ولی آب راه خود را به سمت دریا می یابد.

در زندگی باید معنای واقعی سرسختی و استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت جست و جو کرد.

گاهی لازم است کوتاه بیاییم و گاهی نگاهمان را به سمت دیگری بدوزیم.

صبور باید بود و مصصم.

/ 1 نظر / 9 بازدید

اسرار لینک دائمی تمامی وبلاگها http://asrargity.persianblog.ir/