نشانه های مدیر بد

به کارمندان اعتماد نمی کند برای آنها احترام قائل نیست از آنها پشتیبانی نمی کند در موارد حساس از آنها کمک نمی گیرد برخوردی خشن و گستاخ از خود بروز می دهد به آنها تشر زده و تهدیدشان می کند به تعادل شغلی/ خانوادگی اعتقاد ندارد کارهای زیادی را واگذار می کند و برای هر یک مهلت کمی قائل می شود
/ 0 نظر / 30 بازدید