نکته ها

زندگی انسانها تقسیم شده است به سه دوران که خواسته های هر دوران متفاوت است

دوران جوانی = نوخواهی

میانسالی = عادت

 پیری = سنت و رسوم و مدیریتی موفق است که بین این سه خواسته توازن بوجود آورد .

/ 0 نظر / 5 بازدید